COMUNICATE 4 iunie 2024

Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

de Covasna Media | 1067 vizualizări

DISPOZIŢIA NR. 534/2024

privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local

al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

            Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;

            În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art. 40 lit. c și art. 42 din HCL nr. 95/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

            ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 05 iunie 2024, ora 14,00. Ședința se va desfășura prin sistemul de audioconferință STS, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

            1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea Sepsi Út-Építő SRL.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării devizului general, aprobat prin HCL nr. 128/2020 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Soarelui”, cu modificările ulterioare și modificarea HCL nr. 383/2021 privind aprobarea cererii de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de investiții „Anghel Saligny”, cu modificările ulterioare.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general al Proiectului tehnic de execuție al obiectivului de investiții „Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale Váradi József”, aprobat prin HCL nr. 200/2024, și modificarea HCL nr. 138/2022 privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale „Váradi József” din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general al Proiectului tehnic de execuție al obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare termică la bl. 1, strada Gödri Ferenc nr. 1”, aprobat prin HCL nr. 105/2024, și modificarea HCL nr. 189/2022 privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare și a cheltuielilor legate de proiecte pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            5. – DIVERSE.

            ART. 2. - (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.

            (2) Numărul de telefon și numărul PIN prin care consilierii locali se pot conecta la audioconferință se va transmite prin sms în preziua ședinței.

            ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.

            ART. 4. – Accesul cetățenilor la ședința consiliului local se va face prin nr. telefon 0267-311726 până cel mai târziu în ziua ședinței, ora 9,00. Aceștia vor primi un număr de telefon și un număr PIN prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședința consiliului local pentru a lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris.

            ART. 5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

            ART. 6. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul administrație locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

          Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2024.

                             PRIMAR                                              CONTRASEMNEAZĂ

                      Antal Árpád-András                                           SECRETAR GENERAL

                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.