COMUNICATE 28 mai 2024

Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

de Covasna Media | 1708 vizualizări

DISPOZIŢIA NR. 512/2024

privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local

al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE

 

            ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 30 mai 2024, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

            1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2024.

            Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

            2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V.

            Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

            3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe nr. III.

            Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

            4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local.

            Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

            5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 473/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024, cu modificările ulterioare.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

            6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată a dreptului de proprietate asupra unor imobile situate în str. Tutunului nr. 4 din proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, în proprietatea Bisericii Evangehlice – Lutherane din România, Parohia Sfântu Gheorghe.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 27623/26.04.2021 având ca obiect imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 32.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.

            9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 32094/2014, încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Farkas Imre-László asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri ocupate de construcții având destinația de garaje.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unui teren situat pe str. Gyárfás Győző, d-lui Lengyel Norbert.

            Prezintă: Ambrus Fruzsina, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.

            12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unui teren situat pe str. Gyárfás Győző, d-nei Kádár Imola.

            Prezintă: Ambrus Fruzsina, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.

            13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unui teren situat pe str. Gyárfás Győző, d-lui Mocan Zakariás.

            Prezintă: Ambrus Fruzsina, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.

            14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al URBAN-LOCATO SRL pe anul 2024.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

            15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – administrarea locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 19113/2023, încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Urban - Locato SRL.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

            16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Caietului de sarcini, al Regulamentului de funcționare precum și al Contractului de delegare nr. 14090/08.03.2024 privind serviciul ”Tăiere și toaletare a arborilor periculoși de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe“, aprobate prin HCL nr. 77/2024.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de lucrări nr. 1175/2024 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Sepsi Út-Építő SRL.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

            18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componentei integrale a Planului de selecție pentru recrutarea membrilor Consiliului de administrație a Sepsi Protekt SA.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

            19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 1/04.04.2024 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Supraetajare clădire S+P+1 și schimbare destinație” str. Vânătorilor nr. 27, municipiul Sfântu Gheorghe.

            Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării” în cadrul Programului Regiunea Centru în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului “Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică - Colegiul Național “Mihai Viteazul” – Internat și Sală Festivități” în cadrul Programului Regiunea Centru în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” în cadrul Programului Regiunea Centru în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL 13/2024, cu modificările ulterioare.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

            24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Acordului de parteneriat nr. 67972/06.12.2023 în cadrul proiectului cu titlul: ”Împreună pentru Comunitate”, încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Asociaţia Serviciul De Ajutor Maltez în România, Filiala Sfântu Gheorghe.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

            25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea declanşării procedurii de departajare pentru atribuirea a 11 autorizaţii taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

            26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru staţionarea, parcarea, regimul de acces și circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.

            Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

            27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

            Prezintă: preşedinte de şedinţă.

            28. – DIVERSE.

 

            ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.

            ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.

            ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

            ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul administrație locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 24 mai 2024.

 

                             PRIMAR                                              CONTRASEMNEAZĂ

                      Antal Árpád-András                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.