COMUNICATE 23 aprilie 2024

Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

de Covasna Media | 1967 vizualizări

DISPOZIŢIA NR. 396/2024

privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local

al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE

 

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 25 aprilie 2024, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianuală pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, pe perioada 2024-2027.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianuală pentru stimularea investițiilor în cadrul IMM-urilor instalate în parcul industrial cartierul Câmpul Frumos, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transformarea unei funcții vacante din cadrul Secției Baza de Agrement Șugaș-Băi.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare și rezerva proprietății, a apartamentului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Birtalan Ákos nr. 1, bl. A1, sc. A, et. 2, ap. 6, către d-na Lőrincz Timea-Ildikó.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe identificat în CF nr. 25886 Ilieni în favoarea COSYS COMPUTER SYSTEM SRL.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Fabricii nr. 3, identificat în CF nr. 43328 Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donath nr. 29, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. dr. Grigore Păltineanu, înscris în CF nr. 41736 Sfântu Gheorghe, în suprafață de 169 mp.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transcrierii Contractului de concesiune nr. 44815/01.09.2011 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Buzsi Rozália-Andrea, cu modificările și completările ulterioare.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de comodat nr. 69719/25.10.2019 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea–„Conferința Transilvania de Sud”.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 557/2005 încheiat cu dr. Ferencz Dora-Ana.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării unei cărți funciare pentru suprafața de teren, albia veche a pârâului Debren din municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităților recreative şi distractive în municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților URBAN LOCATO SRL.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI REKREATÍV SA pe anul 2024.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situației financiare pe anul 2023 a MULTI-TRANS SA.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situației financiare pe anul 2023 a SEPSI REKREATÍV SA.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situației financiare pe anul 2023 a SEPSI PROTEKT SA.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situației financiare pe anul 2023 a URBAN-LOCATO SRL.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situației financiare pe anul 2023 a SEPSIIPAR SRL.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situației financiare pe anul 2023 a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de lucrări nr. 1175/2024 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Sepsi Út-Építő SRL.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de administrație al societății Sepsi Protekt SA și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumire a unor străzi din municipiul Sfântu Gheorghe.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea dezvoltării rețelei căilor de circulație carosabilă și pietonală în zona de extindere a Cimitirului comun.

Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării proiectului tehnic și devizului general la investiția ”Design Bank – Reabilitare și refuncționalizare unitate administrativă ca centru de inovație” la clădirea fostului sediu al BNR din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10.

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, în vederea finanţării premierii cadrelor didactice cu merite deosebite în anul școlar 2022-2023.

Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.

Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.

31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Prezintă: preşedinte de şedinţă.

32. – DIVERSE.

 

ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.

ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.

ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul administrație locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 19 aprilie 2024.

 

PRIMAR                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Antal Árpád-András                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.