ACTUALITATE 1 februarie 2013

Noul Cod Fiscal intră astăzi în vigoare. Care sunt principalele modificări

de Covasna Media | 41 vizualizări

Noul Cod Fiscal intră în vigoare astăzi şi cuprinde o serie de modificări în domeniul tuturor impozitelor şi taxelor majore - impozit pe venit, impozit pe profit, accize, TVA, CAS, precum şi revizuirea semnificativă a sistemului de impozitare a veniturilor din activităţi agricole, toate aceste măsuri urmând să aducă la buget aproximativ două miliarde de lei.

cod fiscal

Modificări şi completări la prevederile Codului fiscal cu aplicabilitate de la 1 februarie 2013

Impozit pe Profit

Se introduc prevederi referitoare la întocmirea Registrului de evidenţă fiscală. Astfel, deşi până în prezent, în conformitate cu Normele de aplicare a Codului fiscal, la completarea Registrului de evidenţă fiscală nu existau reguli specifice, începând cu 1 februarie 2013 acesta trebuie să evidenţieze veniturile impozabile realizate din orice sursă, precum şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:

• Deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile de cercetare-dezvoltare se majorează de la 20%la 50%;

• Se menţionează că stimulentele fiscale se acordă pentru activităţile de cercetare-dezvoltare efectuate atât pe teritoriul naţional, cât şi în statele membre ale UE sau care aparţin Spaţiului Economic European;

• Se aduc clarificări suplimentare referitoare la cheltuielile eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare menţionate mai sus.

Cheltuielile înregistrate în contabilitate şi dovedite ulterior că fiind legate de fapte de corupţie reprezintă cheltuieli nedeductibile fiscal.

În vederea determinării gradului de îndatorare relevant în tratarea cheltuielilor cu dobânzile drept deductibile/nedeductibile fiscal, se defineşte noţiunea de credit/împrumut.

Reguli de amortizare fiscală

• Investiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de asociere în participatiune sunt considerate mijloace fixe amortizabile fiscal;

• Imobilizările necorporale cu durată de viaţa utilă nedeterminată nu reprezintă active amortizabile fiscal;

• Cheltuielile cu amortizarea anumitor tipuri de mijloace de transport persoane (care au cel mult 9 scaune de pasageri, care fac parte din anumite categorii specificate conformlegislatiei rutiere şi de transport) sunt deductibile fiscal în limita a 1’500 RON/lună. Noile prevederi se aplică şi mijloacelor de transport persoane achiziţionate/produse anterior datei de 1 februarie 2013;

Se aduc clarificări referitoare la declararea şi plată impozitului pe profit de către persoane juridice străine care obţin venituri din proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică romană.

Se introduc prevederi referitoare la acordarea creditului fiscal în România pentru impozitul plătit de persoane juridice romane pentru venituri obţinute din străinătate, în anul în care s-a efectuat plată.

Impozit pe Venit

Se modifica şi se introduc noi prevederi referitoare la sistemul de impozitare a veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

Îndemnizaţia primită de angajaţi pe perioadă delegării şi detaşării în interesul serviciului, precumsi orice alte sume de aceeaşi natură, este neimpozabilă în limita a de 2.5 ori nivelul stabilit pentru personalul din instituţii publice. Partea care depăşeşte acest nivel (2.5 ori nivelul stabilit pentru personalul din instituţii publice) se consideră venit asimilar salariilor şi se impozitează cu cotă de impozit pe venit de 16%.

Se corelează prevederile Codului fiscal referitoare la reclasificarea anumitor sume drept dividende acordate. Astfel, sumele plătite de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la capitalul social, dacă plată este făcută în interesul personal al acestuia, reprezintă venituri din dividende şi se impozitează în mod corespunzător.

Impozitul pe Veniturile Microintreprinderilor

Începând cu 1 februarie 2013, impozitul pe veniturile microintreprinderilor este obligatoriu.

Astfel, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de Codul fiscal, microintreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plată impozitului pe veniturile microintreprinderilor începând cu anul fiscal următor.

Limita maximă a veniturilor obţinute în vederea aplicării impozitului pe veniturile microintreprinderilor se reduce de la 100.000 Euro la 65.000 Euro.

Prevederea referitoare la numărul de angajaţi ai persoanei juridice care aplică impozitul pe veniturile microintreprinderilor este abrogată şi nu mai reprezintă o condiţie în acest sens.

Cazuri speciale:

• Persoanele juridice care la dată de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute de Codul fiscal, sunt obligate la plată impozitului pe veniturile microintreprinderilor pentru anul 2013, începând cu dată de 1 februarie 2013. În acest sens, acestea au obligaţia notificării autorităţilor fiscale până la dată de 25 martie 2013. De asemenea, aceste persoane depun declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioadă 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013, tot până la dată de 25 martie 2013.

• Persoanele juridice romane care au obţinut în anul 2012 o cifra de afaceri mai mică de 100’000 Euro şi au optat pentru aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microintreprinderilor conform prevederilor aplicabile până la dată de 1 februarie 2013, păstrează acest sistempentru anul 2013.

• În general, microintreprinderile nu mai aplică sistemul începând cu anul fiscal următor în care nu mai îndeplinesc una din condiţiile stipulate de Codul fiscal. Prin excepţie, dacă în cursul anului fiscal o microintreprindere depăşeşte cifra de afaceri de 65’000 Euro, persoană juridică datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit această limita. Această excepţie nu se aplică în cazul persoanelor de la punctul anterior.

Impozitul pe Veniturile Obţinute din România de Nerezidenti

Începând cu 1 februarie 2013, sunt subiect al impozitului pe veniturile obţinute din România de nerezidenti veniturile din servicii prestate în România, dar şi în afară României (indiferent de locul de prestare), exclusiv transportul internaţional şi serviciile accesorii acestuia.

Anterior, numai veniturile din servicii prestate în România erau subiect al acestui tip de impozit.

Începând cu 1 februarie 2013, se întroduce o nouă cotă de impozitare de 50% pentru veniturile (cu anumite excepţii) plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.

TVA

Se armonizează prevederile Codului fiscal referitoare la TVA cu cele ale Directivei de TVA 2006/112/EEC cu privire la termenul de „valoare de piaţă” în cazul tranzacţiilor efectuate cu părţi afiliate.

Astfel, se clarifică înţelesul termenului de „valoare de piaţă” şi situaţiile în care baza de impozitare a unei operaţiuni este considerată valoarea de piaţă.

Se aduc noi prevederi referitoare la tratamentul din punct de vedere al TVA (ajustarea taxei deduse) al bunurilor furate.

Persoană obligată la plată taxei în cazul livrărilor/prestărilor de către o persoană impozabilă care nu este stabilită şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România este beneficiarul acestei operaţiuni, respectiv beneficiarul persoană impozabilă sau neimpozabilă stabilită în România, indiferent dacă este sau nu înregistrată în scopuri de TVA în România (sau persoană nestabilita, dar înregistrată în scopuri de TVA în România).

Anterior, persoană obligată la plată taxei în cazul acestor operaţiuni era beneficiarul persoană stabilită sau nestabilita, dar înregistrată în scopuri de TVA în România.

În sensul obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA în România, se iau în considerare şi operaţiunile rezultate din activităţi economice pentru care locul este în străinătate, dacă taxă ar fi deductibilă în cazul în care locul acestor operaţiuni ar fi fost în România.

În cazul persoanelor impozabile cu sediul în afară României, cererile de reinregistrare în scopuri de TVA (prin opţiune) vor fi aprobate de autorităţile romane (dacă se îndeplinesc condiţiile stipulate de lege), chiar dacă acestea sunt depuse după 180 de zile de la dată anulării din oficiu a înregistrării.

TVA la încasare:

• Se introduc prevederi în legătură cu dată de la care se aplică sistemul TVA la încasare în cazul înregistrării/radierii din oficiu.

• Se introduc prevederi cu privire la acordarea dreptului de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul TVA la încasare de la persoane impozabile care aplică acest sistem.

• Se reglementează tratamentul fiscal aplicabil în situaţia în care persoană impozabilă a fost înregistrată, respectiv radiată de organele fiscale în/din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare că urmare a unei erori.

Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI):

• Persoanele impozabile înscrise în ROI au obligaţia să depună la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori/asociaţi în termen de 30 de zile de la dată modificării administratorilor/asociaţilor. În caz contrar, persoană va fi radiată din oficiu din acest registru.

Contribuţii Sociale Obligatorii

Similar cu prevederile privind impozitul pe venit, îndemnizaţia primită de angajaţi pe perioadă delegării şi detaşării în interesul serviciului, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, este neimpozabilă în limita a de 2.5 ori nivelul stabilit pentru personalul din instituţii publice. Partea care depăşeşte acest nivel se consideră venit asimilat salariilor şi se impozitează cu cotele de contribuţii sociale obligatorii aferente.

De asemenea, se aduc o serie de modificări şi clarificări cu privire la contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

(realitatea.net)

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.