ACTUALITATE 1 februarie 2012

Campanie de informare a potenţialilor beneficiari (ucenici şi angajatori) cu privire la prevederile Legii uceniciei ianuarie – februarie 2012

de Covasna Media | 63 vizualizări

-Legea Uceniciei-

Legea nr.279/2005 privind  ucenicia la locul de muncă, republicată

HG nr.  1212/2011 pentru modificarea şi completarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin HG nr.234/2006

  1. Ce noutăţi aduce modificarea legii?

Se elimină obligaţia angajatorului de a obţine autorizaţia şi atestatul de maistru de ucenicie, având în vedere că angajatorul trebuie să desemneze o persoană care să coordoneze ucenicia la locul de muncă. Coordonarea formării profesionale urmează să fie realizată de coordonatorul de ucenicie.  Acesta trebuie sa fie salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă.

 

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni.

 

Angajatorul are obligaţia de a organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cai decât cele formale, si de a  suporta costurile evaluării şi certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 1;

b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 2;

c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 3.

  1. Statutul ucenicului

Persoana încadrată în munca în baza contractului de ucenicie la locul de muncă are statut de ucenic.

Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare.

Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică sau numai pregătirea practică.

La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia, activitatea să poată continua prin încheierea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul va fi calificat.

Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege.

Ucenicul beneficiază de dispoziţiile legale aplicabile celorlalţi salariaţi, în masura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.

În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare astfel încat coordonatorul de ucenicie să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului.

Pe acelaşi loc de muncă nu pot fi angajaţi succesiv mai mult de 3 ucenici pe perioada de probă.

  1. Contractul de ucenicie la locul de muncă (I)

Este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoana fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă sa îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

Se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română şi se înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.

Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi clauze cu privire la:

a) calificarea pe care urmează să o dobândească ucenicul;

b) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia;

c) locul/locurile în care se desfasoară activitatea de formare profesională;

d) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă.

Contractul de ucenicie la locul de muncă (II)

Poate fi încadrată ca ucenic în muncă orice persoană fizică ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, şi nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

Persoana fizică poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă, în calitate de ucenic, şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali;

Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă;

Ucenicii care au împlinit vârsta de 18 ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului familiei, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor;

Poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă şi:

a) persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată;

b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.

Persoana fizică autorizată şi întreprinderea familială pot organiza ucenicie la locul de muncă pentru maximum 3 ucenici care se pregătesc concomitent şi numai pentru nivelul 1 de calificare.

Obligaţiile angajatorului

Angajatorul care organizează ucenicia la locul de muncă trebuie să asigure:

a) resursele materiale, umane şi financiare necesare organizării şi desfăşurării uceniciei la locul de muncă;

b) elaborarea unui plan de activitate a ucenicului pentru calificarea pentru care doreşte să angajeze ucenici.

Cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de ucenicie, angajatorul are obligaţia de a organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.

Angajatorul are, în principal, următoarele obligaţii:

a) să contacteze un centru autorizat de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale;

b) să asigure condiţiile necesare pentru înscrierea ucenicului la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor;

c) să asigure condiţiile necesare pentru participarea ucenicului la procesul de evaluare şi certificare a competenţelor.

Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă.

  1. Documente necesare

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt:

a) actul de identitate, în original şi în copie;

b) certificatul de naştere, în original şi în copie;

c) copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie;

d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

e) acordul scris al părinţilor sau, după caz, al reprezentanţilor legali pentru persoanele care au vârsta de 15 ani.

Ucenicilor care au vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani le sunt aplicabile prevederile HG nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă.

  1. Instituţii cu atribuţii în implementarea Legii Uceniciei (I)

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Angajatorul care organizează ucenicia la locul de muncă are obligaţia să depună, direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, anterior organizării uceniciei la locul de muncă, la AJPIS, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are sediul, respectiv domiciliul, următoarele documente:

a) programul de formare prin ucenicie;

b) declaraţia pe propria răspundere a angajatorului că acesta poate îndeplini toate condiţiile pentru organizarea programului de ucenicie la locul de muncă;

c) lista centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale autorizate, propusă pentru calificarea pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Angajatorul are obligaţia de a înştiinţa AJPIS cu privire la încheierea de contracte de ucenicie la locul de muncă în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor de ucenicie respective.

            Instituţii cu atribuţii în implementarea Legii Uceniciei (II)

Inspecţia muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă

Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.  Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului.

Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

Inspectorii de muncă au competenţă de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de ucenicie la locul de muncă.

Instituţii cu atribuţii în implementarea Legii Uceniciei (III)

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Angajatorul care organizează ucenicia la locul de muncã are obligaţia să comunice agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază îşi are sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă pentru care urmează să organizeze programe de ucenicie la locul de muncă;

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă,  poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

  1. Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă (I)

Prevederile nu se aplică:

a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie la locul de muncă;

b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate;

c) pe perioada de prelungire a contractului de ucenicie.

Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

Angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă, o convenţie.

Suma cuvenită se deduce de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.

În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenţa se recuperează prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă (II)

Nu beneficiază de sumă, angajatorii care, anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă, au avut cu persoana în cauză încheiat un alt contract de ucenicie la locul de muncă.

Angajatorii care beneficiază de facilităţi sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat.

În cazul în care ucenicul nu a obţinut competenţele profesionale specifice programului de formare prin ucenicie, evaluarea acestuia se mai poate face o singură dată, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei comisiei de evaluare.

În situaţia în care ucenicul nu obţine nici a doua oară Certificatul de competenţe profesionale, angajatorul este obligat să restituie, în totalitate, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data primirii celei de-a doua decizii a Comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii.

Controlul respectării obligaţiilor privind menţinerea raporturilor de muncă încheiate între ucenici şi angajatorii care beneficiază de sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se efectuează de organele de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.